środa, 14 listopada 2012

81. SzkocjaZamek Stirling położony nad rzeką Forth był przez stulecia strategicznym celem dla każdego, kto chciał przejąć kontrolę nad centralną Szkocją. Nie ma rzeczywistych dowodów, że Rzymianie, czy Piktowie, który prowadzili boje na tym terenie w pierwszym tysiącleciu naszej ery fortyfikowali skałę, wydaje się to jednak bardzo prawdopodobne.
Niestety tylko niesprawdzoną teorią jest też, że legenda Camelota podczas podbojów Króla Artura w VI wieku związana jest z tutejszym zamkiem. W ciągu długiej i krwawej historii Stirling Castle atakowany i okupowany był, co najmniej 16 – krotnie. Dodatkowo wiele bitew toczyło się w najbliższym sąsiedztwie twierdzy, z czego dwie stanowiły punkt zwrotny w historii Szkocji, kolejne 4 równie istotne toczyły się zaledwie kilka mil na północ od zamku. Na Stirling Castle koronowano i chrzczono królów i królowe, wielu z nich tutaj także zmarło. Jeden z króli został zamordowany w okolicy twierdzy. Z wyjątkiem zewnętrznych obwarowań większość zamku została zbudowana w przeciągu 100 lat, pomiędzy 1496 a 1583 rokiem. Stało się to dzięki wysiłkom trzech króli: Jamesa IV, V i VI oraz królowej Mary de Guide. Stirling Castle stanowił siedzibę szkockich królów i królowych, co najmniej od czasów Alexandra I do unii szkocko – angielskiej w czasie panowania Jamesa VI. Zewnętrzne obwarowania wybudowano w latach 1711 – 1714, ale bazowały one na pracach Maty de Guide z 1559 roku. Za czasów panowania Jamesa IV wybudowano najbardziej spektakularne pomieszczenie w zamku „Great Hall”. Prace trwały od 1501 do 1504 roku. Budowa części pałacowej rozpoczęła się za czasów panowania Jamesa V w 1538 roku, prace zakończono po jego śmierci w 1542 roku. Istnieje wiele koncepcji dotyczących genezy nazwy zamku. Pierwsza mówi, że jest to wyraz złożony z celtyckich słów /strigh/ - (strife - ang. - spór) i /laigh/ - (uginanie łuku) - nazwa mogła pochodzić od faktu przebywania tam oddziałów łuczników. Następną jest "Stryvelin" zwykle interpretowana, jako "strife" i jest poetycko zaadaptowana do miejsca spotkania trzech rzek Forth, Allan i Teith, niedaleko miasta. Najbardziej rozsądny pogląd mówi, że nazwa pochodzi od góry /Ster/ i rzeki /Lin/, opisuje to dokładnie położenia miasta i rzeki. Potwierdza to także nazwa "Snawdun" oznaczająca ufortyfikowane wzgórze nad rzeką, dowody na tą tezę można znaleźć także w dwuwierszu Sir Davida Lyndsay:
"Adew! fair Snawdun, with thy towris hie,
Thy Chapell Royal, Park, and Tabyll Round."
Zamek to dzisiaj niewątpliwie największa atrakcja miasta. Wielu uważa, go za najładniejszy w całej Szkocji. Z pewnością jest to atrakcja, której podróżując po Szkocji nie można przegapić.

-------------------------

Stirling Castle is situated on the River Forth has for centuries been a strategic target for anyone who wanted to take control of central Scotland. There is no real evidence that the Romans, the Picts, who led battles in the area in the first millennium of our era fortified rock, but it seems very likely. Unfortunately, only a unproven theory is that during the conquest Camelot legend of King Arthur in the sixth century, is related to the local castle. During the long and bloody history of Stirling Castle was attacked and occupied for at least 16 - fold. In addition, many battles were held in the immediate vicinity of the fort, of which two were a turning point in the history of Scotland, another 4 equally important took place just a few miles north of the castle. At Stirling Castle and baptized crowned kings and queens, many of whom also died here. One of the kings was killed in the area of ​​the fortress. With the exception of most of the outer fortifications of the castle was built within 100 years, between 1496 and 1583 years. This happened through the efforts of three kings: James IV, V and VI and Queen Mary de Guide. Stirling Castle was the seat of Scottish kings and queens, at least since the time of Alexander and the Scottish Union - England during the reign of James VI. The outer fortifications were built in the years 1711 - 1714, but they were based on the work of Mat de Guide from 1559. During the reign of James IV built the most spectacular room in the castle "Great Hall". Construction lasted from 1501 to 1504. Construction of the palace began in the reign of James V in 1538, the work was completed after his death in 1542. There are many ideas about the origin of the name of the castle. The first is that it is a compound word from the Celtic words / strigh / - (strife - called - the dispute) and / Laigh / - (bending curve) - the name may come from the fact that archers troops staying there. Another is "Stryvelin" usually interpreted as "strife" and is poetically adapted to a meeting of three rivers Forth and Teith Allan, near the city. The most reasonable view is that the name comes from the top / rudder / and river / Lin /, describes exactly the position of the city and the river. This is confirmed by the name of "Snawdun" meaning a fortified hill by the river, the evidence for this theory can also be found in Sir David Lyndsay couplet:"Adew! Fair Snawdun, with thy towris hie,Thy Chapell Royal, Park, and Tabyll Round. "Today the castle is undoubtedly the main attraction of the city. Many consider it as the most beautiful in the whole of Scotland. It is certainly an attraction, traveling in Scotland, which is not to be missed.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz