środa, 14 listopada 2012

83. Szkocja


St Andrews – miasto w Fife w Szkocji, nad Morzem Północnym. W 2003 r. miasto to zamieszkiwało około 16 000 osób. St Andrews jest siedzibą najstarszego w Szkocji uniwersytetu i posiada jedne z najstarszych pól golfowych na świecie. Miasteczko położone jest nad szeroką zatoką na północno-wschodnim wybrzeżu hrabstwa Fife.
St Andrews założył w 1140 biskup Robert prawdopodobnie w pobliżu ruin obecnego zamku. Zgodnie z królewskim edyktem z roku 1170, nowe miasto zostało zbudowane na zachód od katedry wzdłuż Castle Street. W 1357 wybudowano Scone Palace który mieścił wówczas władze miejskie.
W średniowieczu miasto było duchową stolicą Szkocji i posiadało szerokie wpływy gospodarcze i polityczne. W 1559, rozpoczął się okres reformacji, a niedługo później wybuchła Angielska wojna domowa która pogrążyła miasto w chaosie i pozbawiła miasta dotychczasowego statusu. Nawet tutejszy uniwersytet rozważał przeniesienie się do Perth pomiędzy 1697 a 1698.
W XIX wieku miasto zaczęło ponownie się rozwijać za sprawą powstających tu nowych pól golfowych, które sprawiły że prestiż miasta znacznie wzrósł. Powstało wówczas wiele sezonowych willi i hoteli. Dziś St Andrews jest ośrodkiem uniwersyteckim i turystycznym.
Podczas II wojny światowej w St Andrews stacjonował I Korpus Polski wraz z jego dowódcą, Wodzem Naczelnym gen. broni Władysławem Sikorskim. W centralnym punkcie miasta stoi pomnik poświęcony jego pamięci. Obecność polskich wojsk potwierdza również obraz umieszczony na jednej ze ścian urzędu miasta oraz liczne ilustrowane publikacje znajdujące się w bibliotece Uniwersytetu w St Andrews.

--------------------

St Andrews - a town in Fife, Scotland, on the North Sea. In 2003, the city has a population of about 16 000 people. St Andrews is home to the oldest university in Scotland and has one of the oldest golf courses in the world. The town is situated on a large bay on the north-east coast of the county of Fife.
St Andrews founded in 1140 Bishop Robert probably near the ruins of the present castle. According to a royal edict from the year 1170, a new city was built to the west of the cathedral along Castle Street. In 1357 Scone Palace was built which housed the municipal authorities.
In the Middle Ages, the city was the spiritual capital of Scotland, and had extensive economic and political influence. In 1559, he began a period of the Reformation, and the English broke out soon after the civil war that plunged the city into chaos, and deprived of the status. Even the university considered moving to Perth between 1697 and 1698.
In the nineteenth century, the city began to grow again due to emerging new golf courses here, which meant that the prestige of the city has increased significantly. It was established then many seasonal villas and hotels. Today, St Andrews is a university center and tourist destination.
During World War II stationed in St Andrews I Polish Corps and its commander, the Commander in Chief Lt. Gen. Wladyslaw Sikorski. In the center of the city is a monument dedicated to his memory. The presence of Polish troops also confirms the image placed on one of the walls of the town hall and a number of illustrated publications in the library of the University of St Andrews.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz